Bakaláři

Školská rada

  datum 2.listopad 2017 16:09   autor Zaslal: Jaroslava Pechová
  datum 24.listopad 2014 12:08   autor Zaslal: Eva Temňáková

Výsledky voleb, které se konaly ve dnech 20. - 21. listopadu 2014

Za žákovskou kurii byli zvoleni:

Jitka Kaprová, DiS.

Mgr. Milan Kovářík

Za pedagogickou kurii byli zvoleni:

Mgr. Petr Radimerský

Mgr. Karel Jirovec

Radou Karlovarského kraje byli jmenováni :

Patrik Pizinger

Mgr. Roman Tichý

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Poslání školské rady :

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na odvolání ředitele školy,

j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

  datum 29.říjen 2014 14:27   autor Zaslal:
Dne 20. října 2014 schválila školská rada Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2013/2014. Výroční zpráva je k dispozici v elektronické verzi v sekci Dokumenty.

© 2011-2017 Gymnázium & SOŠ Chodov